، جلسه 1

مقدمه؛ چطور دیدن و فهمیدن یک فیلم/تحلیل فیلم روانی قسمت اول