بخش‌های دوره

تشریح مدل ، جلسه 4

طرح ریزی و برنامه ریزی(عوامل انحراف و نیازهای پنهان)، سوال هفت و هشت