بخش‌های دوره

۱
الهام و جایگاه آن در هنر
۲
نام های ویژه نقطه آغاز شکل گیری داستان
۳
چیستی سلول بنیادین داستان
۴
تاثیر جرقه اولیه بر روان هنرمند
۵
برخی مختصات سلول بنیادین داستان
۶
بخش اول روش های عملی ( عادات خاص )
۷
بخش دوم روش های عملی ( نگاه به عمق پدیده -معمولی ندیدن -حساس نگاه داشتن حواس )
۸
ادامه مبحث راه های فعال کردن ذهن برای ایده یابی
۹
گسترش و عمق بخشی به تجارت شخصی در ایده یابی
۱۰
مسافرت و قرار گرفتن در فضای های جدید
۱۱
تمرکز شدید و طولانی بر یک موضوع خاص
۱۲
استفاده از ایده ها، کابوس ها و مرور خاطرات
۱۳
مرور خاطرات
۱۴
مطالعه متأملانه آثار ارزشمند ادبی
۱۵
مطالعه وسیع در سایر زمینه ها در مبحث ایده یابی
۱۶
مراجعه به لغت نامه و فرهنگ نامه، تماشای فیلم، حفظ ارتباط با نویسندگان و محافل ادبی
۱۷
الهام گرفتن از داستان های دیگر، معکوس کردن ایده ها و امروزی کردن داستان های قدیمی
۱۸
صفحه حوادث روزنامه ها، قرار دادن شخصیتی ویژه در شرایط حساس
۱۹
نوشتن مداوم و منظم، داستان نویسی دو یا چند نفره
۲۰
تمرین اول آموزش نویسندگی

راه های ایده یابی برای داستان، جلسه 13

مرور خاطرات

یکی دیگر از روش های ایده یابی برای داستان نویسی مرور خاطرات و اتفاقاتی است که در گذشته برایمان رخ داده است. در این قسمت راجع به این روش صحبت می شود.