دوره حضوری آموزش عکاسی حرفه ای – بانوان – ترم 1 – تابستان ۱۴۰3