دوره های آموزشی

دوره های آموزشی مدرسه مهارتی طلوع

دوره ها

مرتب سازی بر اساس:
صافی‌ها

دسته

دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۲ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۲ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
گرافیک >
۱۲+ ساعت
۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۴ درس
۱۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵ درس
۷ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
رسانه >
۱۲+ ساعت
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
۵۸ درس
۱۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
رسانه >
5
5
۹۰۰,۰۰۰تومان
5
5 (1)
مبتدی
۱۹ درس
۱۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
هنر و رسانه افلاین >
۵+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان
علی مینایی فرد
مبتدی
۲۵ درس
۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان
هنر و رسانه افلاین >
۳۵+ ساعت
۹۵۰,۰۰۰تومان
علی روحانی
مبتدی
۱۴۰ درس
۳۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۵۰,۰۰۰تومان
هنر و رسانه افلاین >
۸۰۰,۰۰۰تومان
محمد قربانی
۱۸ درس
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
رسانه >
۲+ ساعت
۵۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵ درس
۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۱۵+ ساعت
۹۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۵ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۵۰,۰۰۰تومان
۸ ساعت
زمان دوره به پایان رسیده است
مبتدی
۱ درس
۸ ساعت
+ لیست علاقه
زمان دوره به پایان رسیده است
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
متوسط
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
دوره های آنلاین برگزار شده >
۷ ساعت
تکمیل ظرفیت
مبتدی
۵ درس
۷ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت