دوره های آموزشی

دوره های آموزشی مدرسه مهارتی طلوع

دوره ها

مرتب سازی بر اساس:
صافی‌ها

دسته

۸ ساعت
زمان دوره به پایان رسیده است
مبتدی
۱ درس
۸ ساعت
+ لیست علاقه
زمان دوره به پایان رسیده است
مبتدی
۵ درس
۷ ساعت
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان
حضوری >
۱۸ ساعت
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۷۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۷۰۰,۰۰۰تومان
حضوری >
۱۸ ساعت
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان ۹۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان ۹۰۰,۰۰۰تومان
حضوری >
۱۸ ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۶۰۰,۰۰۰تومان
آنلاین گذشته >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آنلاین گذشته >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آنلاین گذشته >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
متوسط
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آنلاین گذشته >
۷ ساعت
تکمیل ظرفیت
مبتدی
۵ درس
۷ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
متوسط
۷ درس
۹ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵ درس
۱۰ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
رسانه >
۱۸ ساعت
تکمیل ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
مبتدی
۱۰ درس
۳۰ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
مبتدی
۱۰ درس
۳۰ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
هنر و رسانه افلاین >
۵+ ساعت
۵۰۰,۰۰۰تومان
علی مینایی فرد
مبتدی
۲۵ درس
۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان
هنر و رسانه افلاین >
۳۵+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان
علی روحانی
مبتدی
۱۴۰ درس
۳۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان
گرافیک >
۱۲+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۴ درس
۱۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت