دوره های آموزشی

دوره های آموزشی مدرسه آنلاین طلوع

دوره ها

مرتب سازی بر اساس:
صافی‌ها

دسته

رسانه >
5
5
۹۹۰,۰۰۰تومان ۷۹۰,۰۰۰تومان
5
5 (1)
مبتدی
۴۵ درس
۱۲:۵۰ ساعت
+ لیست علاقه
۹۹۰,۰۰۰تومان ۷۹۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۴:۲۰ ساعت
۵۰۰,۰۰۰تومان ۳۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۹ درس
۴:۲۰ ساعت
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان ۳۵۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۱۸ ساعت
۱,۲۶۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵۱ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۶۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
گرافیک >
5
5
۶۵۰,۰۰۰تومان ۵۹۰,۰۰۰تومان
5
5 (1)
۴۰ درس
+ لیست علاقه
۶۵۰,۰۰۰تومان ۵۹۰,۰۰۰تومان
فناوری اطلاعات >
۵ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان ۴۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۷ درس
۵ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان ۴۵۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۹:۵۵ ساعت
۶۹۰,۰۰۰تومان ۴۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵۸ درس
۹:۵۵ ساعت
+ لیست علاقه
۶۹۰,۰۰۰تومان ۴۹۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۷ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان ۴۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۶ درس
۷ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان ۴۵۰,۰۰۰تومان
هنر >
۳۱ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۸۶ درس
۳۱ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۸۰۰,۰۰۰تومان
۱۶ درس
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان
زبان >
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۵ درس
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
زبان >
۷۵۰,۰۰۰تومان ۶۰۰,۰۰۰تومان
+ لیست علاقه
۷۵۰,۰۰۰تومان ۶۰۰,۰۰۰تومان