دوره های آموزشی

دوره های آموزشی مدرسه آنلاین طلوع

دوره ها

مرتب سازی بر اساس:
صافی‌ها

دسته

رسانه >
۱۲:۵۰ ساعت
۹۹۰,۰۰۰تومان ۷۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۵ درس
۱۲:۵۰ ساعت
+ لیست علاقه
۹۹۰,۰۰۰تومان ۷۹۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۴:۲۰ ساعت
۵۰۰,۰۰۰تومان ۳۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۹ درس
۴:۲۰ ساعت
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان ۳۵۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۷ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان ۴۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۶ درس
۷ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان ۴۵۰,۰۰۰تومان
گرافیک >
۷:۳۰ ساعت
۷۹۰,۰۰۰تومان ۵۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۳۲ درس
۷:۳۰ ساعت
+ لیست علاقه
۷۹۰,۰۰۰تومان ۵۹۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۱۸ ساعت
۱,۲۶۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵۱ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۶۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
فناوری اطلاعات >
۵ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان ۴۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۷ درس
۵ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان ۴۵۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۸ ساعت
۶۹۰,۰۰۰تومان ۴۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۰ درس
۸ ساعت
+ لیست علاقه
۶۹۰,۰۰۰تومان ۴۹۰,۰۰۰تومان
هنر >
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵۹ درس
+ لیست علاقه
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۶۰۰,۰۰۰تومان
۱۶ درس
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان