محمدمهدی دیانتی زاده

بیوگرافی

معاون طرح و برنامه ۱. دبیرخانه شورای عالی جوانان ۲. مرکز ملی جوانان ۳. سازمان ملی جوانان (حدود ده سال) / معاون طرح و برنامه و مدیر برنامه ریزی استراتژیک و مشاور در برنامه ریزی در شرکت های خودروسازی و قطعه سازی حدود بیست سال

استاد دوره

مبتدی
۲۰ درس
۱۸+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان