نرم افزار

دوره های آموزشی مدرسه آنلاین طلوع

نرم افزار

آنلاین >
۱۸ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان ۴۲۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۸ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان ۴۲۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آنلاین >
۱۲/۵ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۲/۵ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آفلاین >
۱۹+ ساعت
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
پیشرفته
۴۲ درس
۱۹+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۲۰+ ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۵ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۸+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان ۴۲۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۶ درس
۸+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان ۴۲۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۲۵+ ساعت
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵۱ درس
۲۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰تومان