هنر و سینما

دوره های آموزشی مدرسه مهارتی طلوع

هنر و سینما

گرافیک >
۳۲+ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۴ درس
۳۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
هنر و سینما >
۵+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان
علی مینایی فرد
مبتدی
۲۵ درس
۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان
هنر و سینما >
۳۵+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
علی روحانی
مبتدی
۱۴۰ درس
۳۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
هنر و سینما >
۲۹+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
محمد قربانی
۱۸ درس
۲۹+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
هنر و سینما >
۴+ ساعت
۵۰۰,۰۰۰تومان
دکتر اسمعیل امینی
مبتدی
۱۴ درس
۴+ ساعت
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان
هنر و سینما >
۳+ ساعت
۵۰۰,۰۰۰تومان
دکتر اسمعیل امینی
مبتدی
۱۱ درس
۳+ ساعت
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان