رسانه

دوره های آموزشی مدرسه آنلاین طلوع

رسانه

آنلاین >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آنلاین >
۱۴ ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۷۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۷ درس
۱۴ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۷۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱۹+ ساعت
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
پیشرفته
۴۲ درس
۱۹+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۲+ ساعت
۴۰۰,۰۰۰تومان ۲۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵ درس
۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۴۰۰,۰۰۰تومان ۲۹۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
5
5
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۶۵۰,۰۰۰تومان
5
5 (1)
۵۹ درس
۱۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۶۵۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۶+ ساعت
۸۰۰,۰۰۰تومان ۴۲۵,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۹ درس
۶+ ساعت
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان ۴۲۵,۰۰۰تومان
آفلاین >
۲۰+ ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۵ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۸+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان ۴۲۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۶ درس
۸+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان ۴۲۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۲۵+ ساعت
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵۱ درس
۲۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۸۰۰,۰۰۰تومان
۱۶ درس
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان